Basic

Phân tích thị trường và định hình chiến lược. Cập nhật nội dung cơ bản trên 2-3 kênh mạng xã hội.

  • Phân tích thị trường và định hình chiến lược.
  • Cập nhật nội dung cơ bản trên 2-3 kênh mạng xã hội.